Regionale Publieke Omroep

Concessiebeleidsplan
2017-2025

Liefde voor de regio

 

Hilversum, 22 mei 2017

‘Liefde’ is de beste verwoording voor onze regionale betrokkenheid en empathie. Het is een vorm van liefde zoals die wordt ervaren binnen vriendschap en familie. Dat betekent ook dat je elkaar soms confronteert met een waarheid die minder leuk is en dat je oprechte bezorgdheid toont. Met als doel een goed geïnformeerde maatschappij en een bijdrage aan de vorming van de publieke opinie.

In de toon van onze verslaggeving zijn deze liefde, betrokkenheid en empathie steeds terug te horen. In onze journalistieke keuzes durven wij in onze regio’s chauvinistisch te zijn. Daarbij luisteren wij ook naar de voorkeur van ons publiek. Die is niet altijd zaligmakend, maar heeft wel gewicht.

Online en mobiele interactie zijn daarbij een graadmeter, evenals de signalen van ons publiek bij evenementen en ons totaalbereik. Ruimte geven aan ons publiek betekent dat wij zoeken naar deze interactie. In dit stuk willen we onze plannen voor de komende jaren toelichten. Hoe wij zowel afzonderlijk als gezamenlijk, verenigd via de Regionale Publieke Omroep (RPO), willen werken aan het versterken van de regionale journalistiek. Uit liefde voor de regio!

Samenvatting

In dit eerste concessiebeleidsplan voor de regio wil de Regionale Publieke Omroep (RPO) samen met de dertien regionale publieke media-instellingen (omroepen) in Nederland duidelijk maken waar zij voor staan: een professionele journalistieke media-organisatie die met korte lijnen voor een basisnieuwsvoorziening in de regio zorgt. Maar onze ambities reiken verder: diepgeworteld in de samenleving willen we er ook bij zijn als er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden. De eerste bekerwinst van Vitesse zorgde voor een fantastische huldiging die Omroep Gelderland als enige in zijn geheel live op televisie uitzond. RTV Noord ontwikkelde voor de Groningers een speciale aardbevingsapp en dankzij een mooi stukje onderzoeksjournalistiek won Omroep Brabant een Gouden NL-Award voor het aan de kaak stellen van misstanden in de Eindhovense tbs-kliniek De Woenselse Poort. Zo maar een aantal aansprekende en recente voorbeelden van zelfgeproduceerde juweeltjes die iedere regionale omroep heeft.

De regionale omroepen garanderen hoogwaardige en onafhankelijke journalistiek in iedere regio. Dat doen zij met een eigen nieuwsproductie. En dat waarborgen zij met eigen redactieraden, eigen redactiestatuten en eigen regionale mediaraden De Mediawet bepaalt dat regionale publieke media-instellingen volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetre ende provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen (artikel 2.61 lid 2.b) De naam die de regionale publieke media-instellingen hiervoor kiezen is regionale mediaraad.. Periodiek leggen zij verantwoording af over de maatschappelijke relevantie, urgentie en diversiteit van het gerealiseerde regionale media-aanbod en doen ze kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de realisatie van de doelstellingen in hun gebied. Om aan te blijven sluiten bij de veranderende behoeften van het publiek gaan de regionale omroepen experimenteren met nieuwe journalistieke werkwijzen en innovatieve distributiemethoden. Daarbij willen zij voortdurend vooroplopen. Werd er begin deze eeuw nog vreemd opgekeken wanneer een regionaal verslaggever als zogenoemde camera-journalist (camjo) binnenkwam voor een interview; nu is deze eigentijdse en efficiënte werkwijze ook buiten de regio omroepen volledig geaccepteerd.

Iedere dag leveren de regionale omroepen betrokken, betrouwbare en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en versterken zij de regio’s door bij te dragen aan de regionale identiteit. Zij bereiken verschillende doelgroepen, garanderen in iedere provincie pluriformiteit van het media-aanbod en versterken de regionale diversiteit. Het publiek kan 24/7 een actuele site en app met het laatste nieuws en achtergronden verwachten. Ook kan zij rekenen op 24/7 radio, met overdag veel live nieuws, achtergrond, cultuur, educatie en muziek en in iedere regio minimaal een half uur ‘verse’ televisie per dag, met nieuws, achtergrond, cultuur en educatie. Regionale omroepen doen verslag van evenementen in iedere regio. Zij innoveren ten dienste van gebruikers, lezers, luisteraars of kijkers en zijn actief bezig met talentontwikkeling.

De regionale omroepen maken actief onderdeel uit van de samenleving, geven actief vorm aan participatie en consultatie van het publiek en zorgen voor een vertegenwoordiging van het publiek in een representatieve regionale mediaraad.

De komende concessiebeleidsperiode zetten de regionale omroepen in op een toename van hun totaalbereik. Daarbij realiseren zij ook verbetering in de kwantitatieve meetwijzen van dit totaalbereik. Ook zetten zij in op meer persoonlijke interactie met het publiek en het gebruik van thema’s die binnen verschillende kanalen worden uitgewerkt. Zij streven daarbij naar een hoge publiekswaardering en actieve betrokkenheid van het publiek in het journalistieke proces.

De regionale omroepen zoeken samenwerkingen waar dat de regionale journalistiek versterkt en werken onderling samen op projecten en innovatie. Met regionale vensters rondom de NOS Journaals neemt het televisiebereik van de regionale omroepen toe. Samenwerkingsverbanden met lokale media willen we met prioriteit verder uitbouwen.

Sinds 2010 zijn de totale inkomsten van de regionale omroepen, geschoond voor indexatie en een compensatie voor fiscale maatregelen, met € 35,9 miljoen teruggelopen. Dat heeft geleid tot een reductie van 250 fte aan werkgelegenheid en is niet zonder consequenties geweest voor het media-aanbod. Voor de komende planperiode 2017 t/m 2020 gaan we ervan uit dat de publieke inkomsten op het peil 2017 blijven en met de prijsindexvergoeding worden geïndexeerd en dat de inkomsten uit reclame verder zullen afnemen. Daardoor, en omdat (loon)kosten harder stijgen dan de verwachte prijscompensatievergoeding, blijft het budget van de regionale omroepen flink onder druk staan en dreigt verdere verschraling van het aanbod. Waar mogelijk wordt nog verdere efficiency door samenwerking nagestreefd, dit ondersteund door inzet van de zogenoemde frictiekostenregeling B. Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 maart 2017, nr. WJZ/1121258 (8031), houdende regels voor de toekenning van een financiële bijdrage aan regionale publieke media-instellingen voor reorganisatiekosten die voortvloeien uit de realisatie van de taakstelling met ingang van 1 januari 2017 (Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019) zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-12426.html

De RPO en de dertien regionale publieke omroepen zijn zich volledig bewust van de opdracht en verantwoordelijkheid die ze van de overheid, namens de samenleving, hebben gekregen. Aan de uitvoering van die opdracht alle energie en aandacht geven staat nu voorop. Dat gaan we met heel veel plezier en liefde voor de regio doen!

Voorwoord

De stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is als gevolg van een wijziging van de Mediawet sinds 26 mei 2016 het samenwerkings-en coördinatieorgaan voor uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau.

Voor de uitvoering van deze opdracht wordt aan de RPO een concessie verleend waarvoor in samenspraak met de 13 regionale publieke omroepen dit allereerste concessiebeleidsplan is opgesteld. In dit concessiebeleidsplan staan onze plannen voor de komende concessieperiode. We hebben ze weloverwogen gemaakt, in de overtuiging dat we samen met de regionale omroepen de uitvoering van de publiek regionale media-opdracht kunnen versterken door verdere samenwerking, flexibiliteit, innovatie en interactie.

Het Nederlandse mediabeleid is gestoeld op de aanwezigheid van onafhankelijke, pluriforme en toegankelijke media. Die zijn van groot belang voor het functioneren van onze democratische samenleving. Daarom kennen we in Nederland ook een stelsel van publieke media. Op landelijke, regionale en lokale schaal zijn er publieke media-instellingen (omroepen) die op basis van een specifieke opdracht met media-aanbod moeten voorzien in de behoeftes van de samenleving. Het betreft een belangrijke publieke functie die de samenleving de publieke mediadiensten geeft en daar voelen wij een grote verantwoordelijkheid voor.

Op regionaal niveau is die verantwoordelijkheid altijd heel serieus genomen. Dertien regionale omroepen hebben zich continue aangepast aan hun omgeving en de veranderende omstandigheden, en hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot eigentijdse multimediale, efficiënte en effectieve organisaties met wortels diep in de regionale samenleving. De regionale omroepen worden gewaardeerd door het publiek en de wetgever dient daarbij als financier en kadersteller.

Maar wat gisteren vanzelfsprekend leek geldt vandaag al lang niet meer. Alles wijzigt in snel tempo als gevolg van innovatieve ontwikkelingen; de wereld wordt kleiner, de samenleving verandert, gebruiken veranderen en mede daardoor wordt nieuws- en informatie uit de nabije omgeving steeds relevanter voor het publiek Het belang van media voor het vormen, het mengen of juist het fragmenteren van regionale culturen kan nauwelijks worden overschat. De WRR en het SCP concludeerden in 2014 dat er mede dankzij de publieke omroep (nog) geen scheidslijnen zijn tussen sociaal-culturele groepen cq. lager- en hogeropgeleiden. Tegelijkertijd constateerden zij een afkalving van de instituties die deze sociale afstanden overbrugden.
Lees meer
. Het belang van een adequate mediavoorziening op regionale schaal neemt almaar toe, mede door de decentralisatie van overheidstaken en het gegeven dat er al een flinke verschraling van de media op niet-landelijk niveau heeft plaatsgevonden. De Raad voor Cultuur constateerde dit ook in zijn rapport “De tijd staat open “Door jarenlange oplagedalingen bij regionale dagbladen en bezuinigingen bij de regionale omroepen is er sprake van een zorgwekkende mediasituatie in de regio. Er is een breed besef bij belanghebben-den dat de situatie in de regio steeds penibeler wordt. Horizontale samenwerking In het beleid dat is gericht op publieke media in stad en streek moet de aandacht, ter ondersteuning van burgerschap, primair gericht zijn op versterking van de regionale cultuur en journalistieke infrastructuur. Zeker in een tijdperk waarin de landelijke overheid het takenpakket van gemeenten uitbreidt. Sterke regionale en lokale informatie- en nieuwsvoorziening verdienen daarom de aandacht.”

Uit: De tijd staat open – advies voor een toekomstbestendige publieke omroep
”. En ook de Tweede Kamer en het huidige demissionaire kabinet hebben hun terechte zorg al uitgesproken over de positie van de regionale journalistiek “Tot slot is de positie van de regionale journalistiek zorgelijk. De raad wijst daarbij op het dalende aantal regionale krantentitels en edities, dat druk zet op de regionale nieuwsvoorziening.54 Juist nu meer taken door lokale overheden worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in de zorg, is het belangrijk dat journalisten in de regio hun waakhondfunctie blijven vervullen.”

Uit: Kamerbrief over de toekomst van het publieke bestel
; een nieuw kabinet zal zich die bezorgdheid zonder twijfel ook ter harte nemen.

Redenen te over dus om de regionale nieuws- en informatievoorziening te koesteren en de belangrijke verantwoordelijkheid die de samenleving ons geeft voor de uitvoering ervan maximaal waar te maken. Vooral in een toekomst waarin veranderingen zullen blijven plaatsvinden. Die verantwoordelijkheid zullen de regionale omroepen en de RPO ook in de nieuwe organisatorische en wettelijke context vanuit hun liefde voor de regio nemen. Zodat het publiek zich nóg meer dan voorheen bij ons thuis zal voelen!

Mede namens de regionale omroepen,

Bestuur en raad van toezicht van de RPO

IInleiding

Historie regionale publieke omroep

Nederland heeft dertien regionale publieke omroepen. Dit zijn L1, NH, Omroep Brabant, Omroep Flevoland, Omroep Gelderland, Omroep West, Omroep Zeeland, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, RTV Noord, RTV Oost, RTV Rijnmond en RTV Utrecht. Iedere regionale omroep heeft een individuele en onafhankelijke redactionele verantwoordelijkheid. De meeste van deze regionale omroepen werden vlak na de bevrijding, in het midden van de vorige eeuw, opgericht. Onlosmakelijk verbonden met de cultuur in hun provincie fungeren deze instellingen als bron van informatie over en in hun regio.

Mediawet van 1988 en aanbod

Vanaf 1988, het jaar dat de Mediawet werd ingevoerd, tot 2016 hebben de regionale omroepen in een ongewijzigde bestuurlijke organisatie hun publieke taak uitgevoerd. In 1988 is ook ROOS opgericht, het samenwerkings- en overlegorgaan van de regionale omroepen. Al die jaren hebben de dertien regionale omroepen zich ononderbroken gewijd aan de uitvoering van hun publieke regionale mediataak. De omroepen verzorgen, ieder voor hun eigen gebied, op basis van een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media het regionale publieke media-aanbod en ontvangen daar bekostiging voor. De vijfjaarlijkse aanwijzingen zijn door het Commissariaat voor de Media zonder uitzondering steeds opnieuw aan de bestaande omroepen toegekend.

Het media-aanbod van de regionale publieke omroepen is vrijwel geheel informatief, cultureel of educatief van aard en is dat de afgelopen decennia ook altijd geweest. In de Mediawet is vastgelegd dat het publieke regionale programma-aanbod per programmakanaal voor ten minste vijftig procent van de duur uit aanbod van informatieve, culturele en educatieve aard moet bestaan dat in het bijzonder betrekking heeft op het toegewezen verzorgingsgebied (de zogenoemde ICE-norm). Deze ICE-norm is door de regionale omroepen in positieve zin altijd ruim overschreden en kenmerkend voor het totale media-aanbod, lineair of non lineair, van de regionale omroepen.

Financiering

De financiering van de regionale publieke omroepen is veelvuldig gewijzigd, maar vindt sinds 2014 geheel door het Rijk plaats. De provincies zijn wel betrokken bij de omroepen, bijvoorbeeld door extra middelen toe te kennen ter stimulering van de regionale journalistiek of de regionale culturele identiteit.

Bereik

De programma’s en online bijdragen van de regionale omroepen trekken van oudsher grote groepen luisteraars en kijkers en worden uitstekend gewaardeerd. Wekelijks bereikt de regionale omroep ruim 5 miljoen tv-kijkers, bijna 3 miljoen luisteraars via radio en per dag worden in het digitale domein inmiddels zo’n 3 miljoen bezoeken genoteerd. De afgelopen decennia heeft er een verschuiving in bereik bij de diverse outlets plaatsgevonden. Door de digitalisering van de tv-kabel en daardoor de enorme toename van het aanbod is het bereik op televisie teruggelopen. De laatste jaren is er overigens weer een kleine groei. Hetzelfde geldt ook voor radio. Het bereik online blijft groeien, weliswaar iets minder hard dan vijf jaar terug, waar het gebruik van sociale media door ons publiek een belangrijke aanjager voor is. We weten ook dat veel nieuws van de regionale omroep door andere publieke en private media worden overgenomen. De bereikstoename die daardoor gerealiseerd wordt is niet goed te meten maar het toont de relevantie van de nieuws- en informatievoorziening van de regionale publieke omroepen goed aan.

Kijkcijfers

Gemiddeld weekbereik

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

SKO/Motivaction (2010-2016)

Luistercijfers

Gemiddeld marktaandeel

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Intomart GfK-Nationaal Luisteronderzoek, leeftijd 10+ en tijdvak ma-zo 07:00-19:00 uur.

Online cijfers

Aantal online bezoeken

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bron: Google Analytics / Smarterstat / Flurry / NOS Digital Analytics

* weergegeven in miljarden

Efficiencytaakstelling

Als gevolg van het regeerakkoord Rutte-Asscher hebben de regionale omroepen per 1 januari 2017 een efficiencytaakstelling van - uiteindelijk - € 17 miljoen opgelegd gekregen. Om deze taakstelling zoveel mogelijk via efficiency te kunnen realiseren zou de bestuurlijke slagvaardigheid van de regionale sector vergroot moeten worden. De wetgever beoogde dit te doen door een nieuwe wettelijke bestuurlijke organisatie voor de regionale publieke omroepen in de Mediawet te introduceren. Met een wetsvoorstel werd de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) in de Mediawet geïntroduceerd als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau. De wetgever had wel een tijdelijke overgangssystematiek voor ogen; de eerste wetswijziging zou worden gevolgd door een tweede, waarin een andere bestuurlijke inrichting van de sector zouden worden uitgewerkt. In september 2016 werd echter duidelijk dat de staatssecretaris van OCW de tweede fase van wetgeving niet voor behandeling aan de Tweede Kamer zou aanbieden. De tijdelijk bedoelde overgangssituatie die in de Mediawet was vastgelegd kreeg daardoor een definitief karakter waardoor de RPO (op grond van de aan te vragen concessie) en de regionale publieke omroepen (op grond van hun aanwijzingen) naast elkaar hun eigen wettelijke status en bekostigings- en aanwijzingssystematiek hebben.

Nieuwe werkelijkheid

Over hoe aan deze nieuwe werkelijkheid invulling gegeven kan worden zijn eind 2016 tussen de regionale publieke omroepen, de RPO en de staatssecretaris van OCW afspraken gemaakt. Gezamenlijk is tot een samenwerkingsplan gekomen. Dat voorzag er onder meer in dat de RPO zijn rol als kwartiermaker achter zich liet en dat ROOS per 1 juli 2017 in de RPO op zal gaan, en dat de regionale omroepen en de RPO samen een concessiebeleidsplan op zouden stellen. De RPO geeft dan volledig en als enige, invulling aan zijn rol als samenwerkings- en coördinatieorgaan van de regionale publieke omroepen. De regionale publieke omroepen blijven als vanouds het regionale media-aanbod verzorgen en zijn daar verantwoordelijk voor. Daarmee blijven de dertien regionale publieke omroepen ieder op een eigen manier invulling geven aan de publieke media-opdracht in hun regio. Samenwerking zal onderling, binnen het publieke bestel en met private partijen op tal van manieren (blijven) plaatsvinden, zo hebben we met elkaar afgesproken. Om dat te stimuleren wordt binnen de RPO een Overlegorgaan Regionale Omroepen ingericht.

Gezamenlijk concessiebeleidsplan

De regionale omroepen en de RPO hebben, na een lange periode waarin veel van hun veerkracht is gevergd, flink hun schouders gezet onder de totstandkoming van dit eerste gezamenlijke concessiebeleidsplan, op grond waarvan de RPO en de dertien regionale publieke omroepen ‘als deelnemers’ in de concessie, ieder op basis van een eigen aanwijzing, eigen bekostiging en na vaststelling van het beleid door het orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt, gezamenlijk uitvoering zullen geven aan hun taken in de Mediawet.

In de periode februari tot en met april 2017 is aan dit concessiebeleidsplan gewerkt met een kernteam en een regieteam. Het kernteam bestond uit twaalf deelnemers namens de regionale publieke omroepen: Bart Barnas, Allard Berends, Mischa van den Berg, Douwe Boersma, Leo Hauben, Bert Klaver, Guus van Kleef, Henk Lemckert, Monique Schoonen, Renzo Veenstra, Erik Veuger en Erik Wijnholds. Het regieteam bestond uit vier deelnemers namens de regionale publieke omroepen en drie deelnemers namens de RPO: Marcel Oude Wesselink, Tim Zunneberg, Jan Koster, Paul van der Lugt, Maria Henneman, Roeland Stekelenburg en Gerard Schuiteman.

Namens de regionale publieke omroepen en de RPO hebben deze deelnemers, vanuit hun liefde voor de regio, in dit eerste concessiebeleidsplan beschreven hoe de komende periode de in de Mediawet opgenomen publieke media-opdracht op regionaal niveau wordt uitgevoerd. De regionale samenleving wordt in het concessiebeleidsplan centraal gesteld en beschreven wordt wat de regionale publieke omroepen en de RPO in het Nederlandse mediabestel voor de samenleving willen betekenen. Wie en wat de regionale publieke omroepen moeten zijn, waarvoor en waar ze staan en wat ze zullen doen om te berichten over de plek waar ons publiek zich zo thuis voelt. We hebben daarbij concrete doelstellingen geformuleerd.

Concessieperiode 2017-2025

Dit concessiebeleidsplan is een plan op hoofdlijnen. Dertien zeer verschillende regionale omroepen, opererend in dertien regio’s met eigen kenmerken, gaan als collectief, als sector, met elkaar de uitdaging aan die de uitvoering van de publieke mediaopdracht met zich meebrengt. Bij de diversiteit van de regio horen diverse regionale publieke omroepen die vanuit eigen missies en visies aansluiting zoeken bij hun verzorgingsgebieden. Het komt voor dat alle dertien op elkaar lijken, maar niets is minder waar. Toch hebben de instellingen een gezamenlijke ambitie en voelen zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ambities en beloften in dit plan.

Dit concessiebeleidsplan betreft de concessieperiode 2017-2025 die in twee planperiodes wordt ingedeeld: de periode tot en met 2020 en de periode 2021 tot en met 2025. De eerste planperiode is er één van ingroeien en wordt in aanloop naar de tweede periode afgesloten met een evaluatie. Omdat dit het eerste concessiebeleidsplan is wordt deze periode gebruikt om het juiste samenspel te vinden tussen de belangrijkste partijen: de RPO, de regionale omroepen, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media. Iedereen moet zich realiseren dat deze geheel nieuwe situatie van de RPO en de regionale publieke omroepen niet vanaf dag 1 optimaal zal werken. Actieve inzet mag verwacht worden van de RPO en de regionale omroepen; aan het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media wordt in de eerste planperiode gevraagd om begrip voor de situatie en flexibiliteit als het gaat om (richtinggevend) beleid en toezicht.

Verbinding omroepen en RPO

De concessie die op basis van dit concessiebeleidsplan aan de RPO zal worden verstrekt, moet de RPO en de regionale publieke omroepen met elkaar verbinden en de basis vormen voor een gezamenlijke beleidscyclus. De Mediawet bepaalt dat de begrotingen van alle regionale publieke omroepen zijn afgestemd op de begroting van de RPO. De ambities en doelen die op hoofdlijnen in dit concessiebeleidsplan zijn opgenomen worden jaarlijks via de voortschrijdende meerjarenbegroting van de RPO en de begrotingen van de regionale omroepen verdiept, geactualiseerd en meer concreet gemaakt.

Met veel liefde, passie en enthousiasme hebben wij de afgelopen maanden aan dit plan gewerkt. Ongetwijfeld zal bijstelling van de ambities moeten plaatsvinden, al was het maar omdat we nu al weten dat de samenleving, door de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen, over enkele jaren andere eisen stelt aan de regionale publieke mediavoorziening. Maar de belofte dat we in dienst staan van de regio en zorg zullen dragen voor onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige berichtgeving, die staat voor de gehele concessieperiode. Dat namelijk is altijd van cruciaal belang geweest, en zal altijd van cruciaal belang blijven voor een democratische, diverse, goed geïnformeerde en eigentijdse samenleving.

1Wij, het
publiek van
de regionale publieke omroep

Onderscheidende en verbindende regionale journalistiek middenin de samenleving.

1.1
Berichtgeving over de plek waar wij ons thuis voelen

Wij – het publiek – zijn allemaal verbonden met de plek waar we wonen, leven en werken. Op die plek vervullen de regionale publieke omroepen een cruciale journalistieke taak. Zij opereren binnen de belevingswereld die ons dagelijks raakt, in het gebied waar onze kinderen naar school gaan, waar wij cultuur beleven en waar wij winkelen. De regionale omroepen doen verslag van wat er op al die plekken gebeurt, brengen nieuws, controleren en zorgen voor een sterkere verbondenheid in de regio.

1.2
Evenwichtig beeld van wat er in de omgeving leeft

De regionale publieke omroepen zijn als geen ander in staat te controleren of overheidsinstanties in de regio hun werk naar behoren doen en of grote bedrijven en maatschappelijke organisaties daadwerkelijk doen wat ze beloven. Ook maken zij de betekenis van grote (inter)nationale ontwikkelingen voor onze eigen regio duidelijk. Daarnaast zorgen zij ervoor dat wij meer kennis, trots, kracht en plezier uit elkaar en onze omgeving halen. In een wereld waar het onbekende angst kan aanjagen en feiten en context naar de achtergrond dreigen te verdwijnen, draagt de regionale journalistiek zorg voor een evenwichtig beeld van wat er daadwerkelijk in onze omgeving leeft.
RTV Rijnmond volgt jaren de bouw van twee kolencentrales op de Maasvlakte die de belofte om de schoonste kolencentrales van de wereld te worden in 2014 nog steeds niet zijn nagekomen. Ze vangen de CO2 niet af en ondertussen wordt er wel proefgedraaid en gaat de CO2 de lucht in. De verslaggeving was in samenwerking met EenVandaag van AVROTROS.

1.3
Gemeenschappelijke culturele identiteit

Zoals in het voorwoord al aangegeven wordt de regionale journalistiek steeds belangrijker. Mede door het decentraliseren van overheidstaken, het steeds meer verdwijnen van zelf-producerende media Uit onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uit 2014 blijkt dat inwoners van kleinere gemeenten, met minder dan 50.000 inwoners, nauwelijks nog feitelijk betrouwbaar en relevant nieuws van enig maatschappelijk belang over hun eigen leefomgeving krijgen. Bron: https://www.svdj.nl/wp-content/uploads/2015/12/KiKampLandman2014.pdf, de toename van halve waarheden en feitelijke onjuistheden op sociale media, het verdwijnen van natuurlijke samenhang in de samenleving en het vervagen van maatschappelijke domeinen. Met zelf-producerende media worden media bedoeld die eigen nieuws produceren en brengen, en dus niet alleen nieuws van andere bronnen verspreiden. Elke regio heeft daarom onafhankelijke en scherp functionerende journalisten nodig. Een regionale samenleving waarin iedereen zich meer en meer binnen zijn of haar individuele netwerk begeeft, verlangt tegelijkertijd naar een sterke gemeenschappelijke regionale culturele identiteit. In een snel veranderend medialandschap waarin mondiale technologische spelers de dienst uitmaken, bestaat lokaal en regionaal grote behoefte aan onafhankelijke journalistieke kwaliteit van het hoogste niveau Regionale kranten, die lange tijd samen met streekedities hebben geprobeerd in alle uithoeken van hun verspreidingsgebied de vinger aan de pols te houden, kunnen dit financieel ook niet meer volbrengen. Er zijn uitzonderingen, maar de situatie van de meeste regionale kranten verslechtert rap, waardoor opheffing steeds dichterbij komt. Op regionaal én op lokaal niveau ontstaat er zodoende een lacune in informatievoorziening. Uit allerlei online initiatieven -commercieel én ideëel- valt op te maken dat de behoefte aan informatie op lokaal en regionaal niveau echter blijft bestaan.” Uit: Advies Raad voor Cultuur: www.cultuur.nl/upload/documents/adviezen/advies-voorstel-ROOS.pdf. En of het nu gaat om distributie, platformen, gebruikersvriendelijkheid, formats, samenwerkingen en experimenten, innovatie is voor de regionale omroepen in dit medialandschap onontbeerlijk.

1.4
Midden in de samenleving, uniek, urgent en divers

De journalisten van de regionale omroepen staan midden in de samenleving en zien als eerste hoe onze maatschappij, wijken, buurten en straten zich ontwikkelen. De verslaggeving in en over deze gebieden is inhoudelijk sterk, dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar. Naast hun kerntaak, het verslaan en brengen van nieuws, creëren zij dagelijks gevarieerde content waarbij verbinding met en (culturele) verrijking van de regio centraal staan. De content van de regionale omroepen is uniek, urgent en kent een grote diversiteit aan onderwerpen en mensen. Onafhankelijke journalistiek met een eigen identiteit, los van commerciële invloeden, is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie.
Een portret van de FC-Utrechtvoetballer David di Tommaso, die tien jaar geleden volkomen onverwacht overleed. Hoe beleefden de betrokkenen destijds zijn overlijden en wat voor rol speelt dit nu nog in hun dagelijks leven?

1.5
Flexibele netwerkorganisaties

De journalisten van de regionale omroepen staan midden in de samenleving en zien als eerste hoe onze maatschappij, wijken, buurten en straten zich ontwikkelen. De verslaggeving in en over deze gebieden is inhoudelijk sterk, dichtbij, betrouwbaar en herkenbaar. Naast hun kerntaak, het verslaan en brengen van nieuws, creëren zij dagelijks gevarieerde content waarbij verbinding met en (culturele) verrijking van de regio centraal staan. De content van de regionale omroepen is uniek, urgent en kent een grote diversiteit aan onderwerpen en mensen. Onafhankelijke journalistiek met een eigen identiteit, los van commerciële invloeden, is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie.

Doelstellingen regionale publieke omroep

 • Garantie op hoogwaardige journalistiek in iedere regio, met eigen nieuwsproductie en een eigen nieuwsagenda.
 • Garantie op onafhankelijke journalistiek in iedere regio, met een eigen redactieraad, eigen redactiestatuut en een eigen regionale mediaraad.
 • Verantwoording in iedere regio over maatschappelijke relevantie, urgentie en diversiteit van het regionale media-aanbod.
 • Publiek een stem geven met kwantitatief en kwalitatief data- en publieksonderzoek in iedere regio.
 • Experimenten met nieuwe journalistieke werkwijzen en innovatieve distributiemethoden om aan te blijven sluiten bij de veranderende behoeften van het publiek.
 • Actieve betrokkenheid van het publiek in het journalistieke proces.

2De belofte van
de regionale
publieke media

Journalistieke partner met actieve ondersteuning bij keuzes, verschillen en problemen

2.1
Helpen door te luisteren en te informeren

De regionale publieke omroepen hebben een leidende rol in de productie van het regionale media-aanbod. Zij helpen het publiek door te luisteren en hen te informeren over hun omgeving. Zo ondersteunen ze het zelf maken van keuzes, het overbruggen van verschillen en het oplossen van onderlinge problemen. Zij dragen er aan bij dat het publiek, in een vaak ondoorzichtige informatiemaatschappij, objectief, evenwichtig en zorgvuldig geïnformeerd blijft en zo zelf een eigen mening kan blijven vormen. Vanuit hun journalistiek vakmanschap richten zij zich op verschillende doelgroepen in de regio’s.

Reportage over de Adventskerk in Assen, een sterk vergrijsde kerk die model staat voor de vele protestantse kerken in Nederland.

De onafhankelijke nieuwsvoorziening van de regionale omroepen zal altijd vrij toegankelijk moeten zijn en verspreid moeten worden via eigen kanalen en de distributiekanalen die voor het publiek van belang zijn. Met andere woorden: daar waar het publiek het verwacht en daar waar het publiek door hen wordt verrast. Zij zullen dan ook technologisch snel volgend moeten zijn en op beperkte schaal en projectmatig experimenteren met nieuwe productie- en distributiewijzen. Of het nu gaat om grote of kleine nieuwsgebeurtenissen, evenementen en verhalen, zij zijn er altijd.

2.2
Regionaal en lokaal samenwerken

De regionale publieke omroepen zijn noodzakelijke pijlers onder de regionale journalistieke infrastructuur. Zij doen dat in samenwerking met anderen in hun regionale en lokale netwerken en vormen zo ook pijlers onder de lokale journalistieke infrastructuur. Het is een maatschappelijke missie om content, kennis en kunde te delen en te reageren op de toegenomen druk op de regionale en lokale nieuwsvoorziening.

Vijftien lokale omroepen hebben directe toegang tot de online kanalen van Omroep Gelderland. De omroep leert hen hoe ze online artikelen moeten maken en faciliteert de techniek.

2.3
Grote gebeurtenissen regionaal begrijpelijk maken

Wat de regionale publieke omroepen maken doet er toe, zowel bij ingrijpende gebeurtenissen als bij mooie momenten in de regio. Zo creëren zij journalistieke impact. Zij hebben een eigen onderzoeksfunctie en brengen eigen regionaal nieuws op toegankelijke wijze. Zoveel mogelijk mensen bereiken is niet hun enige doel, het doel is vooral om relevant te zijn. Hoe zij dat doen hangt af van de situatie en van de omgeving. De regionale omroepen zijn relevant doordat zij grote gebeurtenissen regionaal begrijpelijk maken, bijvoorbeeld doordat zij grote en afstandelijke politieke besluiten vertalen naar effecten die het publiek persoonlijk en in de eigen leefomgeving raken.

Bekijk hier de nieuwsuitzending waarin verslag wordt gedaan van het ernstige ongeluk met een monstertruck die tijdens een demonstratie in Haaksbergen het publiek in reed.

2.4
Ruimte geven aan pluriformiteit en diversiteit

De regionale omroepen kijken met verwondering en bewondering naar wat het publiek in de regio’s bezighoudt en geven dit vanuit een veelheid aan maatschappelijke stromingen de ruimte. Dit is hoe de regionale omroepen bijdragen aan de pluriformiteit van het media-aanbod. De regionale omroepen voorzien zowel in de behoefte aan snel ‘dagnieuws’ als aan de behoefte aan duidend en verdiepend ‘themanieuws’. Dat doen zij op de thema’s die er in de regio’s toe doen. Zo versterken zij de bestaande regionale diversiteit.

2.5
Journalistieke basisvoorziening in iedere regio

De regionale publieke omroepen beloven iedere regio een betrouwbare journalistieke basisvoorziening met informatie, cultuur en educatie. Een voor iedereen en altijd bereikbare basisvoorziening; een spilfunctie in de ontwikkeling van de journalistiek en het cultuurdragerschap in de regio. De regionale omroepen bedienen de twaalf provincies en leveren maatwerk op streekniveau. Het vertalen van de journalistieke basisvoorziening in een concreet programma-schema is de taak van iedere individuele regionale omroep, waarbij de regionale mediaraad het programmabeleid vaststelt en de financiële mogelijkheden per publieke media-instelling een rol spelen. De invulling van de journalistieke basisvoorziening wordt beïnvloed door de bekostiging, de eigen inkomsten uit reclame, sponsoring, extra subsidies en/of samenwerkingsverbanden en de efficiëntie van de eigen productie.
Reportage over hoe het voetbalclub de Buitenboys het jaar na de gewelddadige dood van hun grensrechter Richard Nieuwenhuizen, vergaan is.

2.6
Innovatie ten dienste van de publiekservaring

De regionale omroepen innoveren ten dienste van de ervaring van gebruikers, lezers, luisteraars of kijkers. Dat doen zij bijvoorbeeld met media-technologische innovaties waarmee zij de wijze van aanbieden en distribueren vernieuwen. Het gaat bij distributie om de vraag hoe de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste doelgroep kan komen. De regionale publieke omroepen willen hun doelgroepen volgen in hun mediakeuzes. Daar wordt technisch waar mogelijk en wenselijk samengewerkt. Door te innoveren blijven de regionale publieke omroepen ook in organisatorische zin wendbaar en adaptief. Op die manier acteren zij in en anticiperen zij op een constant veranderende omgeving.

2.7
Talenten kansen bieden en actief ontwikkelen

De regionale omroepen zijn actief bezig met talentontwikkeling. Zij faciliteren jonge talenten vanuit een ambitie om hen geruime tijd binnen de publieke media te binden. Dat doen zij door het aanbieden van werkervaringsplekken of stageplekken. Daarmee kunnen jonge talenten gemakkelijker instromen en na ontwikkeling doorgroeien en blijven de regionale omroepen een afspiegeling van onze veranderende samenleving. Dat doen zij ook door regionaal te experimenteren met nieuwe journalistieke functies.

Doelstellingen regionale publieke omroep

 • Kwaliteits- en onderzoeksjournalistiek bedrijven en regio’s versterken door bij te dragen aan de regionale identiteit.
 • Verschillende doelgroepen bereiken, bijdragen aan de pluriformiteit van het media-aanbod en de regionale diversiteit versterken.
 • In iedere regio 24/7 een actuele site en app met het laatste nieuws en achtergronden.
 • In iedere regio 24/7 radio, met overdag zoveel mogelijk live radio met nieuws, achtergrond, cultuur, educatie en muziek.
 • In iedere regio minimaal een half uur actuele televisie per dag, met nieuws, achtergrond, cultuur en educatie.
 • Calamiteitentaak vervullen met een alerte organisatie in iedere regio.
 • Verslag kunnen doen van evenementen met een nabije organisatie in iedere regio.
 • Actief de ervaringen van gebruikers, lezers, luisteraars of kijkers gebruiken om te innoveren.
 • Actief bezig zijn met talentontwikkeling door het aanbieden van werkervaringsplekken of stageplekken en het experimenteren met nieuwe journalistieke functies.

3Het versterken
van de identiteit van de regio

Cultuurdragers voor online, sociale en fysieke communities

3.1
Communities

De regionale omroepen zijn sterke herkenbare merken en zijn mede daardoor cultuurdragers die online, sociale en fysieke communities mee helpen vormen. Bij de regionale omroepen werken professionals, die lokale en maatschappelijke thema’s in de regio verbinden in multimediale producties. Hier vallen evenementen onder, evenals de dagelijkse focus op een buurt of een gemeente en de deelname als (media)partner aan platformen over bijvoorbeeld cultuur, economie en sport. Verschillende regionale omroepen geven daarnaast op een laagdrempelige wijze aandacht aan dialecten, streektalen en nieuwe talen, en behandelen deze uitingen van regionale identiteit op een volwaardige wijze. Hiermee wordt bovendien structureel aandacht besteed aan de tweede rijkstaal van Nederland, de Friese taal. Zo positioneren de regionale omroepen zich in het hart van de samenleving.

3.2
Regionaal cultuurdragerschap

De regionale omroepen gebruiken online, mobiele en sociale media voor meer dan alleen verspreiding van nieuws. Het zijn middelen om het regionale wij-gevoel te stimuleren en op die manier (gezamenlijk) culturele waarde te creëren. Zij houden actief contact met het publiek en onderhouden dit contact op een persoonlijke manier. Interactie is hierbij het sleutelwoord, specifiek toegespitst op het desbetreffende platform of kanaal.

Aflevering uit een negendelige programmareeks over Limburgs immaterieel erfgoed aan de hand van ooggetuigenverslagen of uit verhalen van horen zeggen.

3.3
Vertegenwoordiging door de regionale mediaraad

De regionale omroepen zien voor regionale verankering en verantwoording een belangrijke rol bij de regionale mediaraad. Iedere regionale omroep heeft een orgaan dat het media-aanbodbeleid vaststelt en evalueert: de regionale mediaraad. Het gaat daarbij om de volle breedte van het media-aanbod, van online en mobiele content tot sociale media en televisie- en radioprogramma’s. De regionale mediaraad legt bevindingen vast in een verslag dat dient als verantwoording aan het publiek. Dit gebeurt aan de hand van criteria die recht doen aan de publieke waarden van het media-aanbodbeleid. Het gaat bijvoorbeeld om het onderscheidende regionale karakter, om het bereik of om de impact voor de democratische samenleving, coherente gemeenschappen of regionale cultuur. De regionale mediaraad vervult op die manier een belangrijke rol in het samenspel tussen de regionale omroep, het publiek, in een aantal gevallen de provincie en – indirect – het Commissariaat voor de Media.

3.4
Representativiteit van de regionale mediaraad

Leden van de regionale mediaraad maken zelf geen programma’s en content, maar vertegenwoordigen het publiek van een verzorgingsgebied. De leden vormen daarom zoveel mogelijk een representatieve afspiegeling van de inwoners van de regio. Het gaat daarbij zowel om representativiteit vanuit het maatschappelijke achterveld, als vanuit de geografische spreiding en de doelgroepen van het media-aanbod in de desbetreffende regio. Het bewaken van deze representativiteit in een regio ligt in handen van de regionale mediaraad zelf. Op die manier waakt de regionale mediaraad namens het publiek over bijvoorbeeld onafhankelijkheid, evenwichtigheid, actualiteit, pluriformiteit, diversiteit, nabijheid, eigentijdsheid, herkenbaarheid, professionaliteit, kwaliteit, interactiviteit, betrouwbaarheid, toegankelijkheid en regionale betrokkenheid.

3.5
Participatie en consultatie van het publiek

De wijze waarop via online en mobiele kanalen contact met het publiek wordt aangegaan, kent kansen voor onderzoek en participatie die de rol van de regionale mediaraad verder kan versterken. Zo wordt het in de toekomst mogelijk om de regionale mediaraad niet langer vertegenwoordigd, maar participatief vorm te geven. Ook fysieke ontmoetingen bieden kansen voor participatie. De regionale omroepen gaan hier gericht aan werken, bijvoorbeeld door consultaties te organiseren rondom specifieke aandachtsgebieden in een regio. Dat kan bijvoorbeeld gaan om cultuur, minderheden, natuur & milieu en jongeren. Bij consultaties gaat het publiek het online of fysieke gesprek aan met journalisten. De regionale mediaraad is dan toehoorder en kan de uitkomsten gebruiken bij de uitvoering van zijn taken. Hetzelfde geldt voor de uitkomsten van het jaarlijks in opdracht van de regionale omroepen uit te voeren kwalitatief sectoronderzoek.

Een documentaire met de mooiste beelden van de beste hengsten en de mooiste merries. En met de leukste verhalen van de origineelste mensen achter al die bijzondere paarden. Verhalen over paardengeschiedenis, gebruiken, gewoonten, kenmerken, keuringen, levensloop, strijd, passie en succes. Want, Friese paarden zijn razend populair en geliefd. Waar ter wereld je ook komt.

3.6
Regiodocumentaires

Kenmerkende thema’s binnen de regionale identiteit kunnen dankbare onderwerpen vormen voor de door de regionale omroepen geproduceerde regiodocumentaires. Deze documentaires zijn zeer onderscheidend, tonen de regionale cultuur en regionaal gebonden maatschappelijke ontwikkelingen en dragen bij aan de regionale culturele productie en talentontwikkeling. Door deze documentaires ook landelijk te distribueren maken de regionale publieke omroepen het voor het publiek mogelijk kennis te nemen van de verschillende deelculturen in ons land. Dat vergroot de kennis van en verbinding met andere regio’s. De regionale omroepen rekenen erop dat de landelijke media samenwerkingsverbanden aangaan, onder andere op productie en distributie van regiodocumentaires.

Doelstellingen regionale publieke omroepen

 • De identiteit in iedere regio versterken door actief bij te dragen aan de regionale samenleving.
 • In iedere regio actief vormgeven van participatie en consultatie van het publiek.
 • In iedere regio vertegenwoordiging van het publiek in een representatieve regionale mediaraad.
 • Jaarlijks wordt in opdracht van de regionale publieke omroepen een kwalitatief sectoronderzoek uitgevoerd.

4Interactieve regionale publieke omroep

Online en mobiele interactie op verschillende kanalen, platforms en momenten

4.1
Meer online en mobiele interactie realiseren

De regionale publieke omroepen bereiken iedere dag miljoenen mensen. Niet alleen via online en mobiele kanalen, maar ook op televisie en radio. Zij koesteren dat grote bereik en zijn er trots op, ook omdat de concurrentie op de tijdsbesteding van het publiek immens groot is. Het publiek maakt daarbij steeds meer gebruik van online en mobiele kanalen en platforms en steeds minder van lineaire televisie en radio. Het voordeel van deze verschuiving is dat de mogelijkheden tot interactie via online en mobiele kanalen vele malen groter zijn. En dat is iets waar de regionale omroepen met journalistiek vakmanschap volop gebruik van maken. Dit is noodzakelijker dan ooit omdat iedereen met berichten op onlinekanalen een groot bereik kan creëren. Iedereen kan zenden, niet iedereen kan duiden.

Na de dood van Mitch Henriquez door politiegeweld breken heftige rellen uit in de Schilderswijk in Den Haag. Omroep West is er elke avond bij en laat zien wat er gebeurt. Vuurwerk, bakstenen, branden, schreeuwende rellende jongeren, rennende en meppende ME’ers die proberen de rust te herstellen. Maar overdag laten we de wijk niet los.

4.2
Groei creëren op totaalbereik en interactie

De regionale publieke omroepen komen nog dichterbij het publiek. Dit levert de regionale omroepen de mogelijkheid nog dieper in de haarvaten van de samenleving te kruipen. Dat helpt om berichtgeving beter op het publiek af te stemmen. De regionale omroepen hebben de ambitie om het totaalbereik via alle kanalen en platformen verder te laten stijgen en daarnaast ook een flinke groei te creëren in de interactie met het publiek. Een ambitie die niet alleen kwantitatief waarde heeft, maar ook iets zegt over de relevantie van de regionale omroepen. Om het totaalbereik adequaat in beeld te brengen worden de kwantitatieve meetwijzen verbeterd.

App van RTV Noord die laat zien hoe zwaar een aardbeving was, waar het zwaartepunt van de beving was en hoe mensen de beving hebben beleefd. De informatie wordt gegeven door inwoners van het gebied zelf. De app is al in 2013 ontwikkeld en nog steeds actueel.

4.3
Dynamische gebruikersgroepen bedienen

Het aantal online bezoeken is de afgelopen jaren verveelvoudigd. De nieuwsfunctie van de onlinekanalen van de regionale omroepen blijft groeien. Het publiek wil op het juiste moment via het juiste apparaat worden bediend. Waar zij voorheen actief op zoek ging naar media, verwacht zij vandaag de dag meer: de regionale omroepen moeten op die plaatsen aanwezig zijn, waar het publiek zich bevindt. De regionale omroepen handelen hiernaar door voor verschillende kanalen, platforms en momenten (niet naar personen herleidbare) eigen gebruikersgroepen te definiëren. Deze gebruikersgroepen variëren in leeftijd en hebben op verschillende momenten eigen verwachtingen bij het waarderen, delen en praten over nieuws en informatie.

4.4
Themaplatforms

De regionale omroep werkt sinds een aantal jaar met platforms rondom belangrijke thema’s. Zo zijn er inmiddels platforms rondom thema’s als natuur, historie, politiek, cultuur, sport, herdenken en bevrijden en platforms waarin hulpvragen centraal staan. Binnen een thema kent de regionale publieke omroep een grote verscheidenheid aan uitingsvormen waaronder radio-items, websites, een app en diverse vormen van sociale media. Door deze combinatie van media zijn de regionale omroepen in staat om de thema’s het hele jaar door, op verschillende niveaus, onder de aandacht te houden. Het mooie van de thema’s is dat het publiek kan participeren en zich meer dan ooit betrokken voelt. Samenwerking met (maatschappelijke) partners is ook een uitgangspunt van de platforms. Een mooie spin-off hiervan kunnen bijeenkomsten zijn die de regionale omroepen samen met partners voor het publiek organiseren.

4.5
De waarde van bewegend beeld

Het On Demand naar videocontent kijken is de afgelopen jaren verveelvoudigd. Jongere mensen consumeren bewegend beeld veelal via diverse sociale media, zoals YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp en Snapchat. De waarde van dat bewegend beeld blijft onveranderd groot en de regionale omroepen passen hun distributiestrategie aan om deze waarde voor iedereen in hun regio te blijven realiseren. De functie van televisie is, afgezien van evenementen en andere speciale uitzendingen, voor velen veranderd van een nieuwsmedium naar een medium waar je aan het einde van de dag wordt bijgepraat over het nieuws en de achtergronden. Door nieuws-apps en andere snelle media neemt de urgentie om te kijken af. Dat, en de slechte vindbaarheid van de regionale omroepen in digitale pakketten, is één van de redenen waarom de regionale vensters rondom NOS Journaals van groot belang zijn. Daar ligt voor de regionale omroepen een uitgelezen kans voor groei van het televisiebereik.

4.6
De waarde van informatieve en verbindende radio

Radio is van oudsher de ruggengraat van de regionale publieke omroepen en blijft een krachtig medium. Radio heeft een uiterst belangrijke functie: ontspannend in tijden van rust, bovenop het nieuws als daar aanleiding toe is. Ook heeft radio een grote verbondenheid met specifieke luisterplaatsen, zoals de auto. Daarnaast blijft radio het medium waarmee de regionale publieke omroepen vanuit de driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef politie hun wettelijk vastgelegde calamiteitenfunctie uitvoeren. Met de radiostations bedienen de regionale publieke omroepen vooral een volwassen en loyaal publiek. De regionale radiostations behoren in grote delen van Nederland tot de best beluisterde stations. De regionale omroepen zijn ervan overtuigd dat de regionale radio ook op termijn zijn bestaansrecht behoudt.

4.7
Van publiek naar ambassadeurs

De ambitie van de regionale publieke omroepen is om nog meer dan zij nu al doen van anonieme televisiekijkers en radioluisteraars naar online en mobiele ambassadeurs toe te werken. Dit betekent dat mensen zich gaan bewegen binnen verschillende interactieniveaus (zie figuur op de volgende pagina) en zo ook interacteren met andere mensen. Publieksinteractie is het middel dat deze ambitie helpt realiseren en daarvoor worden behalve webcare en sociale media ook communities ingezet. Webcare, publieksservice en sociale media worden behalve reactief ook proactief ingezet. Door manieren te vinden om onderwerpselectie, doelgroepbepaling en kanaalselectie in interactie met het publiek uit te voeren, ontstaan nog voor de onafhankelijke productie van journalistieke content kansen voor een rijkere relevantie. Dit vereist dat de regionale omroepen zich dichtbij het publiek begeven en geloofwaardige combinaties durven op te zoeken. Het publiek kan redacteuren op die manier inspireren bij het initiëren van onderwerpen. Ook kan zij zelf onderwerpen aandragen of onderzoek initiëren. Door zelf als bron te dienen, ondersteunt het publiek redacteuren van de regionale omroepen bij het onderzoeken van onderwerpen en verifiëren van feiten. Zo kunnen zij journalistieke producties, met behoud van onafhankelijkheid, verrijken. De regionale publieke omroepen zijn voor het publiek een belangrijk platform voor meningsvorming en -uiting. Na publicatie of uitzending kan het publiek behalve consumeren ook aanbevelen, toevoegen, reageren en inspiratie krijgen. Deze aanbevelingen, toevoegingen en reacties inspireren redacteuren van de regionale omroepen weer bij het bepalen van nieuwe onderwerpen of het verzorgen van follow-up van het betreffende onderwerp. 

Interactie Aggregatieniveaus

Doelstellingen regionale publieke omroep

 • Toename van het totaalbereik van de regionale publieke omroepen.
 • Verbetering van de kwantitatieve meetwijzen van het totaalbereik
 • Meer persoonlijke interactie tussen de regionale publieke omroepen en het publiek.
 • Het regionale publiek bedienen met themaplatforms.
 • Hoge publiekswaardering van de informatieve en verbindende radio van de regionale publieke omroepen.
 • Hoge publiekswaardering voor het onderscheidende media-aanbod van de regionale publieke omroepen.

5Kansen voor samenwerking

Journalistiek-inhoudelijk, op innovatie, op regiojournaals en met lokale publieke omroepen

In de voorgaande hoofdstukken is aangegeven waar de regionale publieke omroepen kansen voor samenwerking zien. In dit hoofdstuk zijn deze kansen nader uitgewerkt.

5.1
Journalistiek-inhoudelijke samenwerking

De regionale omroepen zijn flexibele netwerk-organisaties die openstaan voor samenwerking met derden. Zij durven te delen en werken op verschillende niveaus samen. Samenwerking kan over de geografische grenzen van de regionale publieke omroepen heen plaatsvinden. De regionale omroepen zijn er namelijk ook voor diegenen die hun wortels hebben liggen in een andere regio. Want de plek waar het publiek zich thuis voelt, komt vaak niet precies overeen met de grenzen van de provincie waarin zij wonen. Samenwerking die journalistiek-inhoudelijke winst oplevert is voor de regionale omroepen het uitgangspunt, daarom zoeken zij journalistiek-inhoudelijke samenwerking actief op.
Omroep Zeeland wantrouwde het hoge aantal toeschouwers dat volgens de provincie langs het parcours stond van de Zeeuwse Touretappe op 5 juli 2015. De omroep is een eigen onderzoek gestart en kwam uit op hele andere aantallen, waardoor de door de Provincie geclaimde opbrengsten van de Tour betwijfeld werden.

5.2
Onderlinge samenwerking op projecten en innovatie

De regionale omroepen hechten grote waarde aan innovatie en kiezen voor een pragmatische en projectmatige aanpak. In de praktijk werkt dit als volgt: regionale publieke omroepen benoemen een onderwerp dat voor hun situatie belangrijk is en delen dat met hun regionale publieke collega-instellingen. Als er meerdere omroepen geïnteresseerd zijn, wordt er voor deze omroepen een projectteam (met bij voorkeur professionals uit de eigen organisaties) gevormd en wordt het project gestart en uitgerold. Collega-instellingen die in een later stadium mee willen doen, kunnen vervolgens alsnog aanhaken.

De verstandelijk beperkte Tamara zat jarenlang onrechtmatig opgesloten. Haar stiefvader voerde een lange strijd om aan te tonen dat haar opsluiting onterecht was en alleen de kas van zorginstelling Philadelphia diende. In de documentaire 'Onterecht Opgesloten' vertelt verslaggever Eline Boshuizen het schrijnende verhaal van Tamara en haar stiefvader Gerrie.

5.3
Landelijke samenwerking op regiojournaals

Samenwerking met landelijke publieke omroepen betreft vooral dagelijkse uitwisseling van nieuwsonderwerpen en samenwerking bij evenementen. De regionale omroepen hebben de ambitie vanaf najaar 2018 regionale vensters (korte nieuwsprogramma’s) te verzorgen rondom de journaals van de NOS, bij voorkeur om 18:00 uur en zo mogelijk ook op latere tijdstippen. Er is reeds uitgebreid onderzoek gedaan door regionale omroepen en de NPO naar de manier waarop deze vensters technisch gerealiseerd kunnen worden en een pilot is al in de maak. Doel van de introductie van de vensters is dat de regionale omroepen hun bereik kunnen vergroten en dat grote groepen (nieuwe) kijkers op de hoogte worden gebracht van het nieuws uit de regio.

5.4
Samenwerking met lokale publieke omroepen

De regionale omroepen stimuleren samenwerking in het publieke domein zodat middelen effectief kunnen worden ingezet. De regionale publieke omroepen voelen een bijzondere verantwoordelijkheid bij het tot stand brengen en verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden met lokale publieke omroepen. Deze samenwerking is kansrijk en kent al succesvolle voorbeelden, bijvoorbeeld in het online domein. Veel lokale publieke omroepen hebben behoefte aan uitbreiding van hun kennis over online en het ontbreekt ze vaak aan mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Door het delen van online kennis en ervaring, maar ook door ruimte beschikbaar te stellen op goed bezochte online platforms van regionale omroepen ontstaan mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking. De kennis van de lokale gemeenschap en netwerken is iets dat de lokale publieke omroepen inbrengen in de samenwerking en waar de regionale omroepen van kunnen profiteren.

Compleet live verslag van het bezoek van het koninklijk paar aan de provincie Brabant op 12 juni 2013. Omroep Brabant werkte hierbij samen met de NOS.

5.5
Overige samenwerkingsverbanden

Naast deze samenwerkingen kunnen de regionale omroepen hun verbindende en culturele functie verder invullen door middel van samenwerkingsverbanden met regionale en lokale dag-, week- en streekbladen, lokale maatschappelijke instellingen, culturele instellingen en economische partners. De regionale omroepen zijn voorstander van ruimere mogelijkheden voor publiek-private samenwerking met dagbladen en economische partners.

Doelstellingen regionale publieke omroep

 • De regionale publieke omroepen werken samen om de regionale journalistiek versterken, onder andere met lokale omroepen.
 • De regionale publieke omroepen werken onderling samen op projecten en innovatie.
 • Toename van het televisiebereik door voor alle regionale publieke omroepen in 2018 regionale vensters rondom de NOS Journaals op het lineaire kanaal te realiseren.

6Goed bestuur en toezicht / verantwoording

Op de uitvoering van de regionale media-opdracht

6.1
Bestuur en toezicht op regionale mediaopdracht

De onafhankelijkheid van de regionale omroepen staat voorop. De regionale omroepen besteden de publieke middelen in alle opzichten doelmatig en verantwoord. De regionale omroepen en de RPO staan voor goed bestuur van en toezicht op (good governance) de uitvoering van de regionale media-opdracht. De principes ten aanzien van governance zoals die zijn vastgelegd in de Mediawet vinden zij van grote waarde en zij hechten er belang aan deze in hun werkwijze en organisatiecultuur een vanzelfsprekende plek te geven.

6.2
Financiële verantwoording en interne beheersing

De financiële verantwoording van de regionale omroepen en de RPO vindt onder meer plaats op basis van de ministeriële regeling financiële verantwoording Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 april 2017, nr. WJZ/1148955 (8225), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor de regionale publieke media-instellingen en de RPO (Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO) zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-20631.html. Dit jaar worden naar verwachting ook nog de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media over de governance en interne beheersing van kracht.

6.3
Proportionaliteit en regime op maat

Wel moet men zich realiseren dat de voorschriften m.b.t. compliance en externe verslaggeving en verantwoording voor de regionale publieke omroepen verstrekkend zijn en een behoorlijke lastenverzwaring met zich meebrengt. Vandaar dat aan het Commissariaat voor de Media is voorgesteld om in de definitieve beleidsregels op te nemen dat voor de regionale publieke omroepen een regime geldt dat op maat wordt gemaakt.

6.4
Te actualiseren good governance kader

Evenwel zijn de maatschappelijke opvattingen over integriteit en goed bestuur het afgelopen decennium ingrijpend veranderd en dat vraagt om bewustwording en voorbeeldgedrag van de regionale publieke omroepen. Vandaar dat de regionale omroepen gezamenlijk een good governance kader dat past bij de schaalgrootte van de regionale omroepen zullen actualiseren. Zij doen dat in nauwe afstemming met het Commissariaat voor de Media.

6.5
Evaluatie

Als afronding van de drieënhalf jaar van de periode 2017 t/m 2020 en ter voorbereiding op de vijf jaar van de periode 2021-2025 zal als onderdeel van de eerste concessiebeleidplansperiode van de RPO een evaluatie worden uitgevoerd. De evaluatie wordt ondersteund door een onafhankelijke evaluatiecommissie in opdracht en onder regie van de Raad van Toezicht van de RPO, in overleg met het ministerie OCW en alle andere betrokken partijen.

6.6
Met betrokkenheid regionale mediaraden en publiek

De evaluatiecommissie laat zich in deze evaluatie ook actief informeren door de regionale mediaraden en het publiek. De evaluatiecommissie rapporteert over het gerealiseerde media-aanbod in relatie tot de prestatie-overeenkomst die de RPO in samenspraak met de regionale omroepen met de Minister van OCW zal sluiten. De uitkomsten van de evaluatie zullen worden gerapporteerd aan de Raad van Toezicht en de regionale mediaraden en desgewenst worden gedeeld met het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur.

Doelstellingen regionale publieke omroep

 • Goed bestuur en goed toezicht op de uitvoering van de regionale publieke media-opdracht.

AOverzicht missies en profielen van de regionale publieke omroepen

Omroep Frieslan

Omrop Fryslân startte in 1946 als onderdeel van de RON (Regionale Omroep Noord). Inmiddels is het radio-aanbod uitgebreid met TV en maakt de omroep niet alleen maar gebruik van FM frequenties maar ook van kabel, online en mobiele platforms en sociale media. De uitzendingen zijn in het Fries, een taal die onlosmakelijk verbonden is met de Friese identiteit en de Omrop.

De missie van de Omrop luidt dan ook: Omrop Fryslân wol yn it eigen gebiet it liedend mediabedriuw wêze en midden yn de Fryske mienskip stean. Die identiteit komt ook tot uiting in de programma’s zoals in de documentaireserie It Swaerte Goud (bekroond met een NL-Award, of het originele poppentheater voor kinderen (Koning Hert en Harry Hazze, (Prix Circom).

Bij Omrop Fryslân is 24/24 online kopermuziek te horen via het Koperkanaal; Friestalige muziek via het online kanaal Fryske Top 100 en te bekijken op Klipkar TV. En voor de kleintjes is er online Tomke radio.

RTV Noord

Onmisbaar voor de betrokken Groninger. RTV Noord is de onmisbare nieuwsbron voor iedere Groninger en in het bijzonder de ‘Betrokken Groninger’. Adequaat, menselijk, betrokken en dichtbij. De omroep wil zoveel mogelijk mensen bereiken die in de provincie Groningen zijn geïnteresseerd. Basis is de publieke opdracht, leidraad is een marktgerichte programmering.

Daartoe worden, binnen de financiële mogelijkheden, alle relevante en eigentijdse distributiekanalen en platforms benut. En wat doe je in een gebied waar de aarde vaak ’s nachts beeft om je publiek goed te informeren? RTV Noord ontwikkelde er een app voor zodat Groningers ook dan geïnformeerd zijn over het zwaartepunt en de kracht van de beving en hoe anderen de beving beleven.

De traditie van RTV Noord gaat terug tot de eerste uitzending van de RON (Regionale Omroep Noord) op 19 januari 1946.

RTV Drenthe

RTV Drenthe is dé nieuwsbron van de provincie Drenthe. Ze houden de inwoners van Drenthe op de hoogte van het nieuws uit de provincie via radio, tv, de website, de apps en sociale media. ‘RTV Drenthe is, als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, de spil in de Drentse samenleving’, zo luidt de missie.

De omroep staat in nauw contact met zijn publiek. De slogan is niet voor niets ‘Altijd in de buurt’. En dat uit zich in hun nieuws, programma’s over sport, politiek, kunst en cultuur en verscheidene evenementen in Drenthe. Alle media worden ingezet om de Drenten hun evenementen te laten meebeleven, onder meer met livestreams voor de website en de mobiele telefoons.

RTV Oost

In 1979 splitst de Regionale Omroep Noord Oost Nederland (RONO), de opvolger van de RON, zich in afzonderlijke omroepen voor Friesland, Groningen en Drenthe en Radio Oost voor de provincies Overijssel en Gelderland. Met de oprichting van Radio Gelderland in 1985 wordt Radio Oost dé omroep voor Overijssel.

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert de omroep de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming. RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling: het verhoogt de maatschappelijke betrokkenheid en binding. Kernbegrippen daarbij zijn relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en verrassend.

Voor de allerbeste streektaalmuziek uit Oost-Nederland is er allesplat.nl, dé site en internetzender van Oost-Nederland, met streektaalmuziek uit de regio; met Daniel Lohues, Herman Finkers, Boh Foi Toch en andere artiesten; met nieuws over streektaal, -muziek en evenementen.

Omroep Gelderland

Omroep Gelderland is de laatste afsplitsing van de RONO. In 1985 splitste Radio Gelderland zich van Radio Oost. Omroep Gelderland is de betrouwbare, informatieve familiezender, die meldt en uitlegt wat er gebeurt in de provincie en die dat doet met inzet van radio, televisie en nieuwe media, vanuit de onafhankelijke positie én vanuit de publieke opdracht nauwkeurig afgestemd op de wensen van het publiek en met inachtneming van de Gelderse culturele identiteit.

De belofte om de opdracht af te stemmen op het publiek en recht te doen aan de Gelderse culturele identiteit komt tot zijn recht in verschillende thema’s, Buitengewoon, een platform met informatie over de prachtige natuur in deze provincie en De Ridders van Gelre om Gelderlanders en hun rijke geschiedenis te verbinden met radio, tv programma’s en evenementen op historische locaties.

Omroep Flevoland

Omroep Flevoland is de regionale omroep van Flevoland met nieuws, informatie en cultuur voor en over Flevoland.

De regionale omroep heeft journalistiek hoog in het vaandel als journalistieke waakhond van Flevoland. Verbinding is ook een belangrijke waarde voor de omroep. In een tijd waarin sprake is van globalisering, individualisering, zelfredzaamheid en digitalisering groeit de behoefte aan aandacht voor regionale en lokale uitingen waarbij mensen zich geborgen voelen en waarin sociale cohesie zichtbaar wordt. De omroep is verbonden met de Flevolanders en wil ook Flevolanders onderling verbinden. Het media-aanbod moet aansluiten bij de ontwikkelingen die zich voordoen in de Flevolandse samenleving waarbij de focus dient te liggen op transparantie en verbinding, zo schrijft het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) op de site. Het PBO beoordeelt de programma’s op de kenmerken: ‘Omroep Flevoland leeft mee, is modern, is warm, is kritisch en straalt autoriteit uit!’

RTV Utrecht

In 1989 startte in Utrecht de regionale radio en in 2000 de regionale televisie. Voor de televisie stelde Provinciale Staten de voorwaarde dat de regionale omroep ging samenwerken met de lokale omroep. Zo ontstond de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN). In 2002 werd RTV Utrecht opgericht.

Door deze fusie heeft RTV Utrecht de beschikking over meerdere zenders (drie radio en twee tv) en digitale platforms voor provincie en stad Utrecht. Al deze media hebben ieder een eigen manier van informeren gericht op een deel van de Utrechtse bevolking en worden ingezet om de inwoners van de provincie 24 uur per dag op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen in de provincie en de stad Utrecht.

RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf, dat nieuws en informatie uit de regio actief toegankelijk maakt. De missie wordt gerealiseerd met een multimediaal media-aanbod met een brede journalistieke en informatieve invalshoek, gaat over Utrechtse onderwerpen (nieuws, sport, cultuur, geschiedenis, natuur) die voor Utrechters herkenbaar zijn en door zoveel mogelijk mensen beluisterd, bekeken en gedeeld worden.

NH

NH Media is het moderne mediabedrijf van Noord-Holland dat zijn inwoners 24/7 op app, website, radio en tv informeert, inspireert en verbindt. En dat op z’n Noord-Hollands: eerlijk, recht voor z'n raap en met trots. NH Media maakt dagelijks informatieve content over belangrijke, in de provincie Noord-Holland levende, maatschappelijke thema’s en onderwerpen.

NH Media heeft als eerste regionale omroep een structureel en uitgebreid netwerk opgebouwd met lokale omroepen: het NH Nieuwsnetwerk. De partners in dit netwerk delen kennis en content. De lokale partners worden tevens meegenomen in opleidingstrajecten bij NH Media en maken gebruik van de professionele faciliteiten van NH Media. De samenwerking als gelijkwaardige partners is voordelig voor zowel de lokale partners en NH Media.

Omroep West

Omroep West is dé regionale omroep voor Zuid-Holland noord. Missie met een passie, kenmerkt de omroep. Het maken en verspreiden van maatschappelijk relevante actualiteiten, informatie en amusement voor, over en met de inwoners van de regio, daar is het hen om te doen. Dit vereist een vertaling in een brede programmering, in principe gericht op alle inwoners van de regio (voor de regio, over de regio en met de regio). De content wordt op inhoudelijk betrouwbare, aansprekende en kwalitatief hoogstaande wijze verpakt en verspreid via de eigen kanalen (radio, televisie, internet en teletekst). En dat sinds 1987 via een groeiend aantal kanalen.

Kanalen, zoals sociale media, zijn er niet alleen om het aanbod te verspreiden maar ook om te praten met je publiek. De moderne dorpspomp heet Twitter. En de nieuwstips voor de redactie gaan nu via Facebook.

De omroep legt evenals andere regionale omroepen jaarlijks verantwoording af in het jaarverslag, bij West publieksverslag geheten, met als vast onderdeel de verantwoording waarin het PBO beschrijft hoe ze het aanbod legt langs de meetlat van publieke waarden, zoals dichtbij, toegankelijkheid, interactie en actualiteit.

RTV Rijnmond

RTV Rijnmond is de regionale publieke omroep voor het gebied Zuid-Holland zuid. Het verzorgingsgebied omvat onder meer Rotterdam-Rijnmond, de Drechtsteden en de  Zuid-Hollandse eilanden. De organisatie komt voor uit Radio Rijnmond dat opgericht is in 1983. In 2000 startte TV Rijnmond De omroep is te volgen via radio, tv, teletekst,  social media en alle belangrijke mobiele en internet platforms.

RTV Rijnmond zet zich in om een zo breed mogelijk publiek te bereiken binnen het multiculturele en internationaal georiënteerde verzorgingsgebied. De omroep is actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, toegankelijk, onderhoudend en gevarieerd. De regionale radiozender is, evenals alle regionale publieke radiozenders, de formele calamiteitenzender. De overheid adviseert het publiek om op de uitzendingen van RTV Rijnmond af te stemmen bij (grote) calamiteiten.

Omroep Zeeland

Omroep Zeeland laat de vele gezichten zien van Zeeland. Op internet, radio en televisie. Zeeuws en betrokken. Betrouwbaar en onderscheidend. De programma’s van Omroep Zeeland zijn professioneel gemaakt, met gevoel en nieuwsgierigheid. Met aandacht voor de journalistieke kwaliteit, kennis van de provincie en op een manier die de Zeeuwen aanspreekt.

Omroep Zeeland is dé omroep van Zeeland. Het Zeeuwse platform voor nieuws, nieuwtjes, achtergronden, cultuur, sport en evenementen. Omroep Zeeland staat bij iedere Zeeuw bovenaan als het gaat om nieuws en wetenswaardigheden in en over Zeeland.

Omroep Zeeland wil een betekenisvolle bijdrage blijven leveren aan de Zeeuwse samenleving en aan een sterke Zeeuwse regio, met een sterke regionale journalistiek die bijdraagt aan een gezonde, democratische samenleving.

Omroep Brabant

Wat gebeurt er bij een regionale omroep? Wie werken er allemaal? Omroep Brabant biedt voor zijn 40-jarige bestaan een blik achter de schermen. De omroep heeft als missie Brabanders te verbinden met Brabant. Objectief, betrouwbaar en eigentijds met als resultaat dat Brabanders goed geïnformeerd zijn, kunnen mee praten en verbonden zijn met hun provincie. Het volstaat niet om alleen te werken voor de tv-kijkers en radioluisteraars, hoewel dat nog steeds belangrijke groepen zijn. Om de publieke opdracht uit te voeren brengt de omroep haar aanbod via alle beschikbare media naar de Brabanders en zet die media in om het gesprek aan te gaan met Brabanders.

In 2014 werd de nieuwsreportage van Omroep Brabant over vleesfraude bij de VION genomineerd voor De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek. In 2017 won de Omroep De Gouden NL-Award met hun nieuwsdossier over misstanden in de tbs-kliniek De Woenselse Poort.

L1

Op Kerstavond 1945 ging Nederlands eerste regionale omroep de lucht in. Met hulp van een Amerikaanse legerzender op het vliegveld in Beek ("Radio Baek") was dagelijks de Regionale Omroep Zuid (R.O.Z.) te horen. De Limburgse publieke omroep is onmisbaar voor een democratische, open en kleurrijke samenleving.

L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk, maatschappelijk relevant. Van belang en boeiend voor elk deel van Limburg, voor elke Limburger en voor iedereen die in Limburg is geïnteresseerd. L1 heeft zijn online-activiteiten gesplitst. Regionaal nieuws wordt via het platform 1Limburg verspreid, programma- en omroepinformatie gaat via het platform L1.nl en bijbehorende sociale media. Streekmuziek is 24/24 te horen via het online themakanaal: Plat-eweg.nl.

BOverzicht aanbodkanalen

Onderstaande aanbodkanalen worden vanaf de start van de concessieperiode voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau voortgezet op de wijze zoals deze tot aan de begindatum van de concessieperiode zijn aangeboden door de regionale publieke media-instellingen.

Regionale publieke media-instellingen maken gebruik van sociale media om de persoonlijke interactie met het publiek te bevorderen, bijvoorbeeld door het creëren van communities rond programma’s, om het publiek actief te betrekken bij het journalistieke proces en om de herkenning en de beleving van de merk(en) van de regionale media-instellingen door het publiek te versterken.

Versie 2018 (herziening bijlage B) behorend bij de concessieverlening voor de periode 2019 – 2025, Koninklijk besluit 20 november 2018

Omrop Fryslân

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

Omrop Fryslân

www.omropfryslan.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omrop Fryslân en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van de Omrop Fryslân is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omrop Fryslân en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omrop Fryslân
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Koper Kanaal
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)
Tomke Radio
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)
Omrop non stop
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)
Klipkar TV
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)
Fryske Top 100
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

Omrop Fryslân App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Friesland, van Omrop Fryslân samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
 • (overig)

Omrop Fryslân

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Friesland.
Aanbodkanaal
 • (televisie programmakanaal)

Omrop Fryslân

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Friesland.
Aanbodkanaal
 • (radio programmakanaal)

Omrop Fryslân is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube en WhatsApp.

RTV Noord

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Noord

www.rtvnoord.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van RTV Noord, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van RTV Noord is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van RTV Noord en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van RTV Noord
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

RTV Noord App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Groningen, van RTV Noord samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

TV Noord

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Groningen.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio Noord

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Groningen.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

RTV Noord is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, Twitter, Youtube, en WhatsApp.

RTV Drenthe

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Drenthe

www.rtvdrenthe.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van RTV Drenthe, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van RTV Drenthe is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van RTV Drenthe en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van RTV Drenthe
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

RTV Drenthe App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Drenthe, van RTV Drenthe samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

TV Drenthe

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Drenthe.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio Drenthe

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Drenthe.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

RTV Drenthe is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube, en WhatsApp.

RTV Oost

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Oost

www.rtvoost.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van RTV Oost, en de daaraan gerelateerde sociale media-uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van RTV Oost is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van RTV Oost en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van TV Oost en Radio Oost
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)
OverUIT
 • www.overuit.nl
 • Internetplatform met media-aanbod over uitgaan in Overijssel.
Aanbodkanaal
 • (overig)

RTV Oost App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Overijssel, van RTV Oost samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

TV Oost

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Overijssel.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio Oost

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Overijssel.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

RTV Oost is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Periscope, Slack, Snapchat, Twitter, Youtube, en WhatsApp.

Omroep Gelderland

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Gelderland

www.omroepgelderland.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omroep Gelderland, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van Omroep Gelderland is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omroep Gelderland en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omroep Gelderland
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

Omroep Gelderland App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Gelderland, van Omroep Gelderland samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

Omroep Gelderland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Gelderland.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio Gelderland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Gelderland.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

Omroep Gelderland is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter en Youtube.

Omroep Flevoland

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

Omroep Flevoland

www.omroepflevoland.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omroep Flevoland, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media-aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van Omroep Flevoland is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omroep Flevoland en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omroep Flevoland
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

Omroep Flevoland App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Flevoland, van Omroep Flevoland samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

Omroep Flevoland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Flevoland.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Omroep Flevoland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Flevoland.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

Omroep Flevoland is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Instagram, Skype, Snapchat, Twitter, Youtube, LinkedIn en WhatsApp.

RTV Utrecht

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Utrecht

www.rtvutrecht.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van RTV Utrecht, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van RTV Utrecht is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van RTV Utrecht en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van RTV Utrecht en Radio M Utrecht
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

RTV Utrecht

Narrowcasting in openbaar toegankelijke ruimte.
Aanbodkanaal
(overig)

RTV Utrecht App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Utrecht, van RTV Utrecht samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

RTV Utrecht

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Utrecht.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio M Utrecht

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Utrecht.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

RTV Utrecht is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, WhatsApp en Youtube.

NH

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

NH Nieuws

www.nhnieuws.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van NH Nieuws, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van NH Nieuws is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van NH Nieuws en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van NH TV en NH Radio
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

NH Nieuws

Narrowcasting in openbaar toegankelijke ruimte.
Aanbodkanaal
(overig)

NH Nieuws App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Holland, van RTV NH samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

NH TV

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Holland.
Aanbodkanaal (televisie programmakanaal)

NH Radio

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Holland.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

NH Nieuws is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Periscope, Snapchat, Telegram, Twitter, WhatsApp, en Youtube.

Omroep West

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

Omroep West

www.omroepwest.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omroep West, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van Omroep West is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non- lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omroep West en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omroep West
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

TV West App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland noord, van Omroep West samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

TV West

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland noord.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio West

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland noord.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

Omroep West is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter en Youtube.

RTV Rijnmond

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

RTV Rijnmond

www.rijnmond.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van RTV Rijnmond, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van RTV Rijnmond is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non- lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van RTV Rijnmond en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van RTV Rijnmond
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)
Live uit Lloyd 24/7
 • www.rijnmond.nl/live-uit-lloyd
 • Audiostream met media-aanbod van het radioprogramma Live uit Lloyd van bands en artiesten die sinds september 2009 in dit radioprogramma te horen waren.
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)

RTV Rijnmond App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland zuid, van RTV Rijnmond samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

TV Rijnmond

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland zuid.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Radio Rijnmond

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zuid-Holland zuid.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

RTV Rijnmond is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Twitter en Youtube.

Omroep Zeeland

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

Omroep Zeeland

www.omroepzeeland.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omroep Zeeland, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van Omroep Zeeland is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omroep Zeeland en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omroep Zeeland
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)
Zeeuwse Top 40 Live radio
Audiostream met Zeeuwse popmuziek.
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)

Omroep Zeeland App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zeeland, van Omroep Zeeland samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

Omroep Zeeland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zeeland.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Omroep Zeeland

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Zeeland.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

Omroep Zeeland is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Tumblr, Twitter, Youtube en WhatsApp.

Omroep Brabant

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

Omroep Brabant

www.omroepbrabant.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van Omroep Brabant, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van Omroep Brabant is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van Omroep Brabant en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
(overig)
Livestreams van Omroep Brabant
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)

Omroep Brabant App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Brabant, van Omroep Brabant samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
(overig)

Omroep Brabant

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Brabant.
Aanbodkanaal
(televisie programmakanaal)

Omroep Brabant

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Noord-Brabant.
Aanbodkanaal
(radio programmakanaal)

Omroep Brabant is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Pinterest, SnapChat, Twitter, WhatsApp en Youtube.

L1 (Omroep Limburg)

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

L1

www.l1.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire media-aanbod van L1, en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van L1 is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van L1 en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal (overig)
Livestreams van L1
 • (televisie- en radioprogramma)
Aanbodkanalen
 • (lineaire streams)
Gemist-dienst
Aanbodkanaal
 • (on demand)
L1alaaf
Aanbodkanaal
 • (overig)
Plat-eweg
Aanbodkanaal
 • (lineaire stream)

1limburg.nl

www.1limburg.nl

Op de website komen, ter uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht, het regionale publieke lineaire en non lineaire nieuwsaanbod van L1 en de daaraan gerelateerde sociale media- uitingen, samen. Het regionale publieke media-aanbod heeft tot doel het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie.

Het platform versterkt de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht door lineair, non-lineair en interactief media- aanbod samen te brengen en voor het regionale publiek breed, laagdrempelig en langdurig toegankelijk te maken.

Het lineaire media-aanbod op de website bestaat uit live audio- en videostreams.

Het non lineaire media-aanbod bestaat uit (audiovisuele) items met nieuws, informatie, cultuur en educatie over en voor het eigen verzorgingsgebied. Het non lineaire media-aanbod bestaat uit een selectie en herschikking van materiaal dat voor andere aanbodkanalen van L1 is gemaakt en uit specifieke producties die voor online zijn gemaakt. Het non-lineaire aanbod kan het publiek gericht en on demand bedienen en blijft langdurig toegankelijk. Daarnaast biedt het interactie- en participatiemogelijkheden aan de regionale burger.

De interactieve uitingen op sociale media staan altijd ten dienste van de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Ze hebben een link met de website en het aanbod op de site. Het publieke media- aanbod wordt geselecteerd, geproduceerd en bewerkt zodat het aanbod via de gebruikelijke sociale media het publiek optimaal kan bereiken en uitnodigt te interacteren en te participeren. Het sterke interactieve karakter van sociale media versterkt de nieuwsvoorziening en culturele functie van L1 en verbindt het publiek met de regionale gemeenschap.

Aanbodkanaal
 • (overig)

1limburg App

In deze app komen het lineaire en non lineaire media-aanbod, dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Limburg, van L1 samen. Het gidsen van het publiek naar specifieke (thematische) content, het bieden van context bij o.a. programma’s, en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
 • (overig)

L1 App

In deze app komen het lineaire en non lineaire nieuws-aanbod hoofdzakelijk gericht op de provincie Limburg van L1 samen. Het bieden van (thematische) context en interactie met het publiek zijn belangrijke functionaliteiten.
Aanbodkanaal
 • (overig)

L1

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Limburg.
Aanbodkanaal
 • (televisie programmakanaal)

L1

Zender met media-aanbod dat tot doel heeft het publiek te voorzien van informatie, cultuur en educatie hoofdzakelijk gericht op de provincie Limburg.
Aanbodkanaal
 • (radio programmakanaal)

L1 is actief op sociale media platforms waaronder Facebook, Flickr, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter en Youtube (zowel m.b.t tot L1 als 1limburg).

RTV Oost, Omroep Gelderland, RTV Drenthe en RTV Noord

Naam kanaal
Naam/omschrijving
Aard kanaal

allesplat.nl

www.allesplat.nl
Internetplatform van RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost en Omroep Gelderland met media-aanbod in en voor de Nedersaksische dialecten.
Aanbodkanaal
 • (overig)

CInzet van middelen

Organisatorisch

Het publieke regionale mediabestel kent dertien regionale publieke omroepen en de RPO. De organisaties zijn ingericht op de eisen die de Mediawet aan ze stelt. Met het verdwijnen van ROOS wordt naast de twee wettelijk verplichte organen van de RPO - een raad van toezicht en een bestuur - een additioneel orgaan (het Overleg Regionale Omroepen) gecreëerd dat de schakel gaat vormen tussen de RPO en de regionale omroepen. Het Overleg Regionale Omroepen bestaat uit de bestuurders van de regionale omroepen en heeft een adviesfunctie jegens de RPO, onder andere ten aanzien van het concessiebeleidsplan, de meerjarenbegroting en de prestatieovereenkomst. Door nauwe samenwerking tussen het Overleg Regionale Omroepen, als vertegenwoordiging van de regionale publieke omroepen, en de RPO wordt uitvoering gegeven aan beider mediawettelijke verplichtingen. Op deze manier zal de RPO zijn rol als samenwerkings- en coördinatieorgaan gaan invullen waarbij onder meer samenwerking wordt bevorderd en tot het afsluiten van de cao voor het Omroeppersoneel wordt gekomen.

Deze hernieuwde samenwerking tussen de regionale publieke omroepen en de RPO zal enige inregeltijd kosten en van alle betrokken partijen gepast geduld en inlevingsvermogen vragen. Dat geldt niet alleen voor de regionale publieke omroepen en de RPO, maar net zo goed ook voor bijvoorbeeld het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de Media die vanuit hun eigen rol hun stenen moeten bijdragen en gevraagd worden de nieuwe inrichting en werking van de regionale omroep tot een succes te maken.

De regionale omroepen zijn van oudsher kleine organisaties met relatief bescheiden, op de taak en specifieke regio gebaseerde budgetten, waarmee op professionele wijze voorzien kan worden in een betekenisvol, kwalitatief hoogwaardig media-aanbod. Door objectief, intelligent en innovatief nieuws en informatie te produceren en deze in een context te plaatsen, bewerkstelligen de journalisten van de regionale omroepen de onderscheidende relevantie van het regionale publieke media-aanbod. Dat doen zij iedere dag opnieuw. De strategie van de regionale omroepen op journalistieke productie is erop gericht deze journalisten maximaal te faciliteren in het selecteren, analyseren, verifiëren, verrijken, duiden, redigeren en publiceren van content. Dit doen zij door hen met de beste techniek en informatie (met de kennis van nu) te faciliteren. Het nastreven en intensiveren van vakmanschap is ook van onmiskenbaar belang voor dit alles.

CFinancieel

Overzicht

De regionale omroepen kennen publieke inkomsten en eigen inkomsten, waarvan voor de laatste de inkomsten uit reclame de belangrijkste zijn. Vanaf 2010 zijn de totale inkomsten van de regionale media, geschoond voor indexatie en een compensatie voor fiscale maatregelen, met € 35,9 miljoen achteruitgegaan als gevolg van bezuinigingen door provincies (€ 6,3 miljoen) en het Rijk (€ 17,0 miljoen), teruglopende reclame-inkomsten (€ 7,0 miljoen) en door het afnemen van de overige inkomsten (€ 5,6 miljoen).

Totale inkomsten regionale publieke media-instellingen (2010-2017)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Index 2,42% 1,61% 3,05% 1,31% 1,93% 1,42% 1,25% 0,60%
Publieke inkomsten € 141.8 € 143.8 € 144.8 € 143.3 € 146.1 € 155.5 € 157.4 € 141.5 (€ 23.3)
Reclame inkomsten € 24.1 € 24.0 € 21.8 € 19.5 € 19.3 € 18.9 € 17.1 € 16.9 (€ 7.0)
Overige inkomsten € 18.5 € 16.8 € 15.6 € 14.2 € 15.0 € 13.1 € 12.9 € 12.5 (€ 5.6)
(€ 35.9)
 • Gerealiseerd
 • Begroot

* — vanaf 2015 inclusief correctie BTW wijziging €7.7 miljoen (weergegeven in miljoenen)

Reclame-inkomsten en overige inkomsten

Regionale omroepen bieden adverteerders een landelijk bereik met een regionaal karakter. Met combinaties van online, televisie- en radioadvertenties bereiken deze adverteerders desgewenst miljoenen mensen per dag. Adverteerders dragen op die manier bij aan de financiering van de regionale publieke omroepen. Deze bijdrage liep in de periode 2010 t/m 2016 terug met ongeveer € 1 miljoen per jaar. Steeds meer adverteerders focussen op onlinecampagnes bij grote mondiale technologische spelers als met name Google en Facebook en deze trend zal zich de komende jaren doorzetten. Om verschraling van de journalistieke capaciteit te voorkomen, zouden de bekostiging, overige subsidies en/of overige baten in dezelfde snelheid als de terugloop van de reclame-inkomsten moeten worden vergroot. De beoogde samenwerking met de Ster voor de landelijke reclame-verkoop en het beter benutten van de online reclamemarkt moeten ertoe leiden dat de omzet de komende jaren niet veel verder terugloopt en op termijn stabiliseert. De overige inkomsten lijken zich te stabiliseren. In 2016 is ruim € 2,0 miljoen aan extra inkomsten ten opzichte van begroting gerealiseerd.

Raming totaalbudget planperiode 2017 tot en met 2020

Voor nu kunnen we een raming geven van het benodigde totaalbudget voor de regionale omroepen voor de planperiode 2017 tot en met 2020. Voor deze planperiode gaan we er van uit dat de publieke inkomsten op het peil 2017 blijven en met de prijsindexvergoeding worden geïndexeerd, dat de inkomsten uit reclame licht verder zullen afnemen en dat de overige inkomsten stabiliseren. Met de evaluatie van deze planperiode zal een nieuwe raming voor de periode tot en met 2025 gegeven worden. Voor de planperiode tot en met 2020 ramen we het benodigde budget conform de tabel hieronder.

Totale inkomsten regionale publieke media-instellingen (2017-2020)

  2017 2018 2019 2020
Publieke inkomsten € 141.5 € 142.9 € 144.4 € 145.8
Reclame inkomsten € 16.9 € 16.5 € 16.1 € 15.7
Overige inkomsten € 12.5 € 12.5 € 12.5 € 12.5
Totaal € 170.9 € 171.9 € 173.0 € 174.0

* weergegeven in miljoenen

 

Het totaalbudget wordt op basis van artikel 4a van het Mediabesluit procentueel over de regionale publieke omroepen verdeeld. In de nu volgende tabel is de totaalverdeling opgenomen.

L1
7,89%
NH
9,63%
Omroep Brabant
11,63%
Omroep Flevoland
5,61%
Omroep Fryslan
7,00%
Omroep Gelderland
11,13%
Omroep West
7,04%
Omroep Zeeland
6,00%
RTV Drenthe
6,52%
RTV Noord
6,42%
RTV Oost
7,36%
RTV Rijnmond
7,19%
RTV Utrecht
6,58%

100%

 

De kosten, en dan met name de personeelslasten, zullen de komende planperiode naar verwachting procentueel harder stijgen dan de inkomsten dat doen. Personeelslasten behelzen zo’n 55% van de totale kosten van de regionale omroepen en zullen sneller stijgen dan de indexatiecompensatie van de budgetten als gevolg van de bepalingen in de cao voor het omroeppersoneel. Blijvend kostenbewustzijn en een doelmatige inzet van de middelen moet er aan gaan bijdragen dat de kosten zo goed mogelijk in de pas blijven lopen met de inkomsten. De doelmatige inzet van middelen wordt gestimuleerd via de zogenoemde frictiekostenregeling B. Tot en met 2019 zullen binnen deze regeling samenwerkingsplannen, leidend tot efficiency, ontwikkeld worden.

In de opvolgende jaarbegrotingen van de regionale omroepen en die van de RPO zullen de inkomsten steeds geactualiseerd worden en worden de uitgaven in detail uitgewerkt. De jaarplannen van de regionale omroepen zullen tevens, per regio, een inhoudelijke uitwerking van de beloftes en ambities bevatten.

De kosten van de RPO zijn voor het deel dat de samenwerking tussen de regionale omroepen betreft opgenomen in het budget voor de volgende planperiode: de regionale publieke omroepen dragen uit hun budgetten daarvoor bij aan de financiering van de RPO. Voor de uitvoering van de extra wettelijke taken van de RPO die volgen uit de wijziging van de Mediawet van maart 2016 zal extra bekostiging verstrekt moeten worden. De staatssecretaris schreef hierover in de begrotingsbrief media van 21 november 2016 dat hij voor 2018 streeft naar een structurele oplossing.

Personele middelen

Zoals al aangegeven is het te besteden totaalbudget van de regionale omroepen sinds 2010 flink afgenomen hetgeen onder andere geleid heeft tot een reductie van 250 fte aan werkgelegenheid bij de regionale omroepen. Het moge duidelijk zijn dat dit niet zonder consequenties is geweest voor het media-aanbod.

Totale personele bezetting regionale publieke media-instellingen in fte (2010-2016)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  1433,0 1405,7 1375,4 1303,4 1257,2 1234,2 1182,9
delta met voorgaand jaar -2,9 -27,3 -30,3 -72,0 -46,2 -23,0 -51,3

 

De medewerkers van de regionale omroepen zijn de belangrijkste ‘assets’ en van hen wordt veel gevraagd. De mediasector is volop in beweging en dat vraagt van alle medewerkers dat zij mee ontwikkelen. Regionale omroepen besteden daarom veel aandacht aan het opleiden van hun eigen medewerkers, en doen dat bijvoorbeeld ook samen met de NOS. In 2015 en 2016 zijn zij daarin bijgestaan door de subsidie die het ministerie van SZW beschikbaar stelde voor het Sectorplan Publieke Omroep. Voor de komende jaren is er vooralsnog geen vergelijkbare subsidie. Om het opleidingsaanbod op peil te houden zetten regionale publieke omroepen in op effectieve opleidingsvormen zoals e-learning via een online platform. Dit platform ondersteunt ook offline-trainingen en vereenvoudigt de logistiek voor gezamenlijke opleidingen. Het ondersteunt tevens de kennisuitwisseling tussen de regionale publieke omroepen.

Bij de regionale omroepen blijft er ruimte voor nieuw talent. Ondanks de terugloop van personeel is er ook zeker instroom van nieuw personeel. Verder bieden de regionale omroepen werkervaringsplaatsen aan pas afgestudeerden om hen ervaring te laten opdoen binnen de regionale omroepen.

DFrequentieruimte

Frequentieruimte

Een laagdrempelige toegang tot het media-aanbod van de regionale omroepen is van groot belang voor de regionale informatievoorziening. Dat geldt te meer in het geval van calamiteitenberichtgeving. De regionale burger moet het aanbod van de regionale publieke omroepen kunnen zien, lezen of horen, ongeacht of het via analoge of digitale technieken, via de ether, apps of kabelnetwerken wordt verspreid. De regionale omroepen willen daarom dat hun aanbod voor iedereen maximaal toegankelijk is en dat kan door ‘op alle platformen aanwezig te zijn’. Het uitzenden van het programma-aanbod via omroepzenders draagt daaraan bij en is voor de regionale omroepen nog steeds zeer belangrijk, alhoewel ook hier de online mogelijkheden inmiddels net zo belangrijk zijn geworden.

Deze bijlage gaat in op de voor de regionale publieke omroepen benodigde frequentieruimte voor de verspreiding van de programmakanalen via omroepzenders. Uit artikel 2.1 lid 3 van de Mediawet volgt de verplichting dat de algemene programmakanalen van de regionale publieke omroepen via omroepzenders worden verspreid naar alle huishoudens waarvoor de programma’s zijn bestemd. De Telecommunicatiewet bevat handvatten om hiertoe de benodigde frequentieruimte toe te wijzen aan de regionale omroepen. Ook het stimuleren van innovatie is onderdeel van de publieke mediaopdracht.

Programmakanalen radio

De algemene programmakanalen radio van de regionale publieke omroepen zijn L1 radio, NH radio, Omroep Brabant, Omroep Flevoland, Omrop Fryslân, Omroep Zeeland, Radio Drenthe, Radio Gelderland, Radio M Utrecht, Radio Noord, Radio Rijnmond, Radio Oost en Radio West. Via de ether blijven de huidige twee distributieplatformen, FM en DAB+, voor de regionale omroep de komende periode van belang. 10% van de etherluisteraars luistert via DAB+ en dit zal waarschijnlijk gestaag toenemen. Toch blijft FM ook de komende periode nog steeds het belangrijkste etherplatform voor radio.

Voor zowel FM als DAB+ geldt dat volledige dekking in de verzorgingsgebieden van belang is, dat er sprake is van ongestoorde ontvangst en dat extra functionaliteit aan radio-uitzendingen, zoals afbeeldingen, achtergrondinformatie en interactieve content mogelijk is. Dat vraagt om voldoende bandbreedte en storingsvrije frequentieruimte. Elke regionale publieke media-instelling houdt de beschikking over zijn huidige analoge FM-vergunning. Deze vergunningen zijn door de minister van Economische Zaken op grond van de artikelen 3.6, eerste lid onder b en 3.7, onder b en c van de Telecommunicatiewet bij voorrang toegewezen en maken een provinciaal bereik mogelijk. Deze vergunningen worden per 1 september 2017 verlengd voor de duur van 5 jaar maar moeten ook vanaf 1 september 2022 weer verlengd worden.

Sinds 2011 beschikt elke regionale publieke media-instelling over een vergunning voor digitale radio in Band III (174 - 230 MHz). Het betreffen vergunningen in het zogenaamde Bovenregionale kavel. Via deze frequentieruimte nemen de regionale publieke omroepen deel aan het door de minister van Economische Zaken gevoerde digitaliseringsbeleid voor radio. Ook deze vergunningen blijven voor de regionale omroepen ongewijzigd beschikbaar en worden vanaf 1 september 2017 voor een periode van 5 jaar verlengd. En vanaf 1 september 2022 moet verlenging van deze vergunningen weer plaatsvinden. De met de netwerken gerealiseerde huidige dekking is echter onvoldoende en verbetering van de ontvangstmogelijkheden (bereik en kwaliteit) is nodig. Bij verlenging vanaf 2022 moet onderzocht worden of de regionale publieke mediadienst, desgewenst samen met de landelijke publieke mediadienst, de DAB+-uitzendingen kan voortzetten via het regionale DAB+-kavel. Dat kan tot minder overspil leiden, efficiënter frequentiegebruik en ook tot lagere kosten.

Programmakanalen televisie

De algemene televisieprogrammakanalen van de regionale publieke omroepen zijn L1 TV, NH, Omroep Brabant, Omroep Flevoland, Omrop Fryslân, Omroep Zeeland, RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Utrecht, TV Gelderland, TV Noord, TV Rijnmond en TV West. Ether-uitzendingen van de televisiekanalen vinden nu alleen plaats via DVB-T via de vergunning van de NPO voor digitale ether televisie in de periode van 1 februari 2017 tot 31 januari 2030 in Band IV en V (tot 1-1-2020 470 - 790 MHz, daarna 470 - 694 MHz). Onderdeel van deze vergunning is de verplichting de televisiekanalen van de regionale publieke omroepen ook uit te zenden. De NPO is voornemens de beeldkwaliteit van DVB-T verhogen naar HD, via DVB-T2-uitzendingen. Uitzendingen via DVB-T zijn voor de regionale publieke omroepen interessant zolang een breed pallet aan programmakanalen wordt aangeboden en waar de programmakanalen van de regionale omroepen onderdeel van zijn. Van belang is ook dat DVB-T uitzendingen in de toekomst niet leiden tot extra kosten, bijvoorbeeld als gevolg van de overgang naar DVB-T2 uitzendingen.

Kabelnetwerken en pakketaanbieders

De algemene radio- en televisieprogrammakanalen van de regionale omroepen worden bij nagenoeg alle pakketaanbieders in de verschillende verzorgingsgebieden doorgegeven. Dit volgt deels uit de voorschriften voor verspreiding zoals vastgelegd in artikelen 6.12 en 6.14 van de Mediawet. Deze verplichte doorgifte (de zogenoemde must-carry) moet blijven bestaan, voor zowel radio- als televisie om de toegankelijkheid tot de regionale publieke omroepen te waarborgen.

Vanwege de toegankelijkheid zou in ieder geval voor de publieke mediadienst regulering moeten plaatsvinden van de EPG-nummers waarbij de regionale publieke omroep in zijn eigen verzorgingsgebied geplaatst worden onder een laag EPG-nummer, 11 of lager. De huidige EPG-nummers 30, 500 of zelfs hoger waaronder pakketaanbieders de regionale omroepen hebben geplaatst hebben onmiskenbaar tot kijkersverliezen geleid.

Draadloze audioverbindingen

Op dit moment beschikken de regionale omroepen over vergunningen voor meerdere frequenties voor draadloze audioverbindingen. Deze zijn door de minister van Economische Zaken in juni 2013 toegewezen. Het betreft vergunningen voor retour- en intercomverbindingen in Band III (417 - 460 MHz), reportageverbindingen in Band III (174 - 230 MHz) en back-upverbindingen in Band III (607 - 608 MHz). Back-upverbindingen worden regionaal gebruikt om bij uitval van vaste verbindingen continuïteit van radio-uitzendingen te kunnen garanderen. Deze vergunningen zijn geldig tot 15 maart 2018 en moeten verlengd worden. 

Licensed Shared Access

Meerdere regionale publieke omroepen maken bij de inzet van draadloze camera’s gebruik van mobiele videoverbindingen in het frequentiebereik 2300 - 2400MHz. Hiervoor beschikken zij over vergunningen die sinds 2017 vallen binnen de regeling voor Licensed Shared Access van Agentschap Telecom. Ook deze vergunningen zijn in de toekomst van belang.